Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ công bố kết quả điều tra khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Tây Hồ năm 2022
Ngày đăng 26/12/2022 | 21:43  | View count: 64

Thực hiện kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND quận Tây Hồ về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Tây Hồ năm 2022, kết quả cụ thể như sau:

/documents/1273260/0/CV+1994+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+kh%E1%BA%A3o+s%C3%A1t.pdf/4eef5a30-5cdc-4565-9b6e-dedbe597e680

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ