Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Kiên quyết xử lý những trường hợp sách nhiễu dân khi giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 05/03/2023 | 20:52  | View count: 15

Một trong 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu là giấy xác nhận cư trú. Tuy nhiên việc yêu cầu người dân phải xin xác nhận cư trú đang bị nhiều bộ phận một cửa các cấp, các ngành lạm dụng.

Sau 2 tháng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, việc triển khai bỏ sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thứ nhất, mặc dù có thời gian để chuẩn bị nhưng việc chuyển động là không đồng đều, chưa quyết liệt ở một số bộ, ngành, địa phương. Do đó, việc kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư, dẫn đến việc thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay chưa thống nhất.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu dẫn đến đường truyền mạng còn chậm, đôi khi bị tắc nghẽn, đòi hỏi phải có thời gian khắc phục.

Thứ ba, nhiều bộ, ngành chưa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính do vậy các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú...

Đặc biệt, nhiều cán bộ chưa nắm vững quy định, quy trình, thủ tục mới nên vẫn yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cứ trú dù công dân đã có căn cước công dân có gắn chip.

Để giải quyết những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Công an đã có các giải pháp. Trong đó, chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23-2-2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp tham mưu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 90/CĐ-TTg, ngày 28-2-2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID; đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện; rà soát sửa đổi văn bản pháp luật theo hướng tăng giá trị hiệu lực của mẫu xác nhận thông tin về cư trú; tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời, Bộ Công an cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg và Công điện số 90; đề nghị các địa phương chưa tiến hành kết nối, khẩn trương hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Quán triệt, thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền...

Trung tâm VHTT&TT