Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH UBND QUẬN

 

     MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN QUẬN TÂY HỒ

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

 

I. MỤC TIÊU

 

               "Tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; quản lý, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường, khai thác có hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận; từng bước xây dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng đô thị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng quận Tây Hồ trở thành Trung tâm dịch vụ - du lịch văn hoá của Thủ đô". 

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

             1. Về kinh tế:
           -  Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý bình quân hàng năm: 16%   
           - Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân hàng năm: 18% - 20%    
           - Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng trên 80%  
           -Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha đất canh tác theo giá thực tế bình quân đạt trên 170triệu đồng/năm    

            2. Về văn hóa – xã hội:

            - Phấn đấu đến năm 2015, toàn quận có 20 trường đạt chuẩn quốc gia
            - Tham gia và giải quyết việc làm bình quân hàng năm trên 5.000 lao động 
            - Phấn đấu hàng năm giảm 50 hộ nghèo 
            - Đến năm 2015, tỷ lệ sinh đạt 16.5% 
             - Gia đình văn hoá trên tổng số hộ đạt: 85% trở lên

              3. Về an ninh, quốc phòng:
             - Đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điều tra khám phá trọng án đạt trên 80%; thường án đạt trên 70%
            - Đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và động viên quốc phòng

                4. Về công tác xây dựng Đảng 
                 - Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng
               - Hàng năm tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh": trên 75%   
              - Hàng năm đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: trên 80%  
               - Hàng năm kết nạp: trên 80 đảng viên mới

 

   III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

                 1. Nhiệm vụ trọng tâm:  
                Một là: Tập trung quản lý, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường, khai thác có hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận để phát triển kinh tế.  
              Hai là: Nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật - xã hội.  
              Ba là: Xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội, đặc biệt là văn hoá trong ứng xử, nếp sống đô thị thanh lịch - văn minh - hiện đại.  
              Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.  
            Năm là:  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ (tập trung công tác quy hoạch, đào tạo qua trường lớp, qua thực tiễn)  

              2. Các khâu đột phá:
            
 -   Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức

             - Tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội.