Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN THÔNG BÁO DỰ KIẾN NỘI DUNG, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND QUẬN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày đăng 19/10/2017 | 11:31  | View count: 771

Sáng ngày 04/10/2017, tại trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ đã họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tư HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thường trực HĐND quận đã ban hành thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

- Thời gian: dự kiến vào 02 ngày (14 - 15/12/2017)

- Địa điểm: Hội trường Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ

                      (Số 657 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội)

II. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Hội đồng nhân dân xem xét các Báo cáo, Tờ trình và Đề án

a) Các Báo cáo, Tờ trình và Đề án trình tại kỳ họp

1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận.

1.2 Đề án của UBND quận về chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020.

1.3 Đề án của UBND quận về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nhà Văn hóa phường, Nhà sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020.

1.4 Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020.

1.5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2017.

1.6 Tờ trình của UBND quận phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

1.7 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1.8 Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

1.9 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1.10 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 của HĐND quận.

1.11 Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận.

1.12 Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tòa án nhân dân quận.

1.13 Thông báo về công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQ quận năm 2017.

1.14 Các báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND quận.

 b) Báo cáo gửi đại biểu HĐND quận nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp

1.15 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01 của UBND Thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

1.16 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Hội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.17 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.18 Báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng - đô thị trên địa bàn quận năm 2017.

1.19 Báo cáo kết quả sử dụng đất và công tác đấu giá sử dụng đất năm 2017; Kế hoạch sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất 2018 của quận.

1.20 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Kế hoạch công tác năm 2018.

1.21 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

1.22 Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Hội đồng nhân dân quận xem xét thông qua các Nghị quyết

2.1 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2018.

2.2 Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2018.

2.3 Nghị quyết thông qua Đề án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020.

2.4 Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nhà Văn hóa phường, Nhà sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020.

2.5 Nghị quyết thông qua Đề án đảm bảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020.

2.6 Nghị quyết về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND quận tại kỳ họp.

III. TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND QUẬN

1. Thời gian: Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 26/11/2017 tại các đơn vị bầu cử.

2. Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri:

- Thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận.

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba  HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND quận năm 2017.

- Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

- Đại diện lãnh đạo UBND quận giải đáp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tổ đại biểu HĐND quận tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Tài liệu tiếp xúc cử tri

- Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Báo cáo tóm tắt của UBND quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận.

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba  HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Tổ Đại biểu HĐND quận.

IV. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP

1. Thường trực HĐND quận, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận

1.1 Chủ tịch HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 triệu tập kỳ họp.

1.2 Thường trực HĐND quận chuẩn bị công tác tổ chức kỳ họp; xây dựng chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021; cùng các Ban HĐND thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND.

1.3 Ban Pháp chế HĐND quận thẩm tra các báo của UBND quận, VKSND, TAND quận, tình hình công tác của khối nội chính góp phần giữ gìn pháp chế XHCN, an ninh trật tự trên địa bàn; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và phân công của TT HĐND quận.

1.4 Ban Kinh tế - Xã hội quận thẩm tra các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận, Báo cáo và Tờ trình về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017, Tờ trình về phân bổ dự toán năm 2018, Đề án về chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020, Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020; các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và phân công của TT HĐND quận.

1.5 Các Tổ đại biểu HĐND quận chuẩn bị Báo cáo hoạt động của Tổ đại biểu năm 2017; phối hợp với Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ các phường tổ chức tiếp xúc cử tri; họp với lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị phường để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác của Tổ và các đại biểu HĐND quận năm 2017; thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận; rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thống nhất các nội dung cần chất vấn và kiến nghị với kỳ họp thứ Tư HĐND quận và bình xét thi đua, đề xuất khen thưởng. Thời gian họp tổ từ ngày 21/11 đến ngày 28/11/2017, tổng hợp báo cáo về TT HĐND quận trước ngày 30/11/2017.

2. UBND quận

2.1 Chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp (theo các mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 tại phần II)

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về TT HĐND quận 40 bản trước ngày 16/11/2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Đề án về chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020; Đề án nâng cao hiện quả quản lý, khai thác, sử dụng nhà Văn hóa phường, nhà sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020; Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020 gửi TT HĐND và UB MTTQ quận để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội trước ngày 16/11/2017.

- Các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi TT HĐND quận và các Ban của HĐND quận để thẩm tra trước ngày 24/11/2017.

- Sau khi có ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND quận, ý kiến phản biện của UBMTTQ quận, UBND quận hoàn thiện các báo cáo, in 70 bộ (gồm các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ Tư HĐND quận), gửi TT HĐND quận trước ngày 05/12/2017 (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri in 200 bản để gửi các đại biểu HĐND quận và các đại biểu tham dự kỳ họp).

2.2 Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri để tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng của Thành phố giải quyết đạt kết quả cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2.3 Phân công thành viên UBND và các phòng, ban có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp và tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử của quận; tham dự đầy đủ, nghiêm túc kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ban Thường trực UB MTTQ quận

- Tổ chức phản biện xã hội đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2018; Đề án về chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020; Đề án về nâng cao hiệu quả quả lý, khai thác, sử dụng nhà Văn hóa phường, nhà sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2012; Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020; tổng hợp ý kiến phản biện gửi TT HĐND, UBND trước ngày 01/12/2017.

- Chuẩn bị Thông báo công tác xây dựng chính quyền năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018, in 70 bản gửi TT HĐND quận trước ngày 05/12/2017.

- Chỉ đạo Thường trực UBMTTQ các phường phối hợp với TT HĐND - UBND phường tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận

- Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của VKSND, TAND gửi về Thường trực HĐND quận và các Ban HĐND quận trước ngày 20/11/2017 để thẩm tra. (Số liệu báo cáo thống nhất lấy từ 01/11/2016 - 31/10/2017).

- Sau khi có kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế, VKSND, TAND quận hoàn thiện báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, in 70 bản gửi về TT HĐND quận trước 05/12/2017.

5. Thường trực HĐND các phường

Thường trực HĐND các phường chủ động phối hợp với Tổ đại biểu HĐND quận, UBND - TT UBMTTQ phường tổ chức tiếp xúc cử tri theo Thông báo này; kiểm tra rà soát, tổng hợp các kiến nghị của cử tri tại phường mình với kỳ họp thứ Tư HĐND quận./.

Thường trực HĐND Quận