Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 10-3
Ngày đăng 06/03/2023 | 21:18  | View count: 19

Thường trực HĐND thành phố đã có Thông báo số 05/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo nêu rõ, căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại phiên họp ngày 16-2-2023 về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, kỳ họp tổ chức một ngày (10-3); sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung gồm: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố; công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND thành phố đã phân công các Ban HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ, thời gian; trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố thực hiện các quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14; phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố theo quy định.

Trung tâm VHTT&TT