Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Quy trình ISO

Duy trì cải tiến

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:56 PM  | View count: 5195
  DUY TRÌ CẢI TIẾN  1.    MỤC...

Quản lý tài liệu

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:53 PM  | View count: 7620
  QUẢN LÝ TÀI LIỆU ...

Quản lý hồ sơ

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:49 PM  | View count: 15688
QUẢN LÝ HỒ SƠ   ...

Xử lý văn bản đến

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:43 PM  | View count: 32890
XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN  ...

Giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo - Quận

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:38 PM  | View count: 6568
GIẢI QUYẾT ĐƠN KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - QUẬN  1. MỤC ĐÍCH ...

Quản lý dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:37 PM  | View count: 4694
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  ...

Thu chi ngân sách

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:35 PM  | View count: 3530
  THU CHI NGÂN SÁCH    ...

Xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:32 PM  | View count: 2336
  XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  ...

Xét cấp giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:30 PM  | View count: 1273
XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở  1.    MỤC ĐÍCH Quy định cách thức và trình tự thực hiện việc chuyển...

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:23 PM  | View count: 3051
  QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH...

Quy trình cấp và gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:18 PM  | View count: 1553
QUY TRÌNH CẤP VÀ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở    ...

Quy trình thu thập dữ liệu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP định kỳ

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:15 PM  | View count: 1460
QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, AN-QP ĐỊNH KỲ  ...

Chính sách chất lượng

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:11 PM  | View count: 1944
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN TÂY HỒ ...

Mục tiêu chât lượng

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:06 PM  | View count: 1709
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN TÂY HỒ ...