Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Chi cục thuế quận Tây Hồ công khai danh sách và mức thuế cá nhân kinh doanh phải nộp; danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân
Ngày đăng 19/01/2023 | 10:53  | View count: 17

1. Phường Bưởi

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Buoi.pdf/b76e0206-c377-4193-a0bf-1d1f18e3c104

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Buoi.pdf/0f7b617c-1ce5-4f36-aac0-aea1db6bba84

2. Phường Nhật Tân

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Nhat+Tan.pdf/18282b58-4707-4b48-ba97-081fb6ac02e1

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Nhat+Tan.pdf/de70475a-8522-4bbe-9dd1-d73fb8a1c993

3. Phường Phú Thượng

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Phu+Thuong.pdf/f12ab083-feac-426d-9e53-d2dc4dfc8f8d

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Phu+Thuong.pdf/2099d2d9-d027-460a-8899-c5d4d2319aa8

4. Phường Quảng An

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Quang+An.pdf/657e86af-af57-4028-b325-48236609f8d4

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Quang+An.pdf/417aa441-56f8-4a17-ab72-0ccc39f6cfb2

5. Phường Tứ Liên

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Tu+Lien.pdf/095211b0-efb2-4d56-918d-9aa346cbd03e

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Tu+Lien.pdf/cc07aaa7-b679-4b97-8f58-e4e65d6c7748

6. Thụy Khuê

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Thuy+Khue.pdf/7501d181-37fd-4169-99d3-1a23def2e3d3

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Thuy+Khue+ok.pdf/c70926b3-6ae7-4ca3-8973-73484615b8af

7. Phường Xuân La

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Xuan+La.pdf/c6850d0f-515b-4e90-a1c5-d54dd7387627

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Xuan+La.pdf/7636aad4-97fe-4fec-9376-906da808d1f7

8. Phường Yên Phụ

/documents/1273260/0/04-1+Phuong+Yen+Phu.pdf/3a38bd48-d7ea-46af-aef0-b5d02d9c7aa5

/documents/1273260/0/04-2+Phuong+Yen+Phu.pdf/aea7c1f1-8b7c-4e31-a8de-6267f62e4f39

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ