Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn).
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp quận/huyện/thị xã lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND cấp quận/huyện/thị xã trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

- Bước 3: Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp quận/huyện/thị xã; lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp quận/huyện/thị xã

Thành phần số lượng hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố theo mẫu quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội;

- Bảy (05) bản kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội;

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn thẩm định tại Phòng Tài nguyên và Môi trường không quá 07 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo cho chủ cơ sở.

Thời hạn thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

- Thời hạn UBND quận/huyện/thị xã phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tối đa là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Một (01) Quyết định của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và một (01) quyển Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại mặt sau trang phụ bìa.

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đối với các cảng, cơ sở kinh doanh xăng dầu, các dự án mới, kế hoạch ứng phố sự cố tràn dầu phải được lập và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.

- Đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước thời điểm Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực chưa xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, phải xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội và Ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội có hiệu lực. Nếu quá thời hạn 01( một) năm nêu trên cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử phạt theo quy định hiện hành đồng thời phải tiếp tục xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở đã được phê duyệt phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về tăng quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoạt động đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu làm tăng độ rủi ro gây ra tràn dầu ở mức độ lớn.

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự có tràn dầu;

- Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội