Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã