Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã