Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn