Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Tiếp công dân Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Xử lý đơn Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã