Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 22: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 24: Giải quyết chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất 1 lần đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 25: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 26: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 27: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 27: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 28: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 28: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 29: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 2: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 2: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 2: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã