Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 2: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 31: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 32: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 33: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyếttrợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 33: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 34: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 35: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội hàng tháng Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 35: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 36: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 36: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 38: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 38: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 39: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã