Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 8: cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 9: sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Cấp Quận, Huyện, Thị xã