Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

QUẬN ỦY TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII) CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 12/12/2017 | 11:01  | View count: 403

Ngày 08/12/2017, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6, BCHTW (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt quận bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí cán bộ chủ chốt Quận và các đồng chí chuyên viên các Ban Đảng, văn phòng Quận ủy.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Quận và các đồng chí cán bộ chủ chốt Quận đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW  về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 –NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị xây dựng kế hoạch gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Thành ủy gắn với nội dung của 5 chương trình, 02 kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ Quận khóa V (2015 – 2020) để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Thông qua hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt tại hội nghị đã nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới. Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên công chức, viên chức tham dự hội nghị sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn. Đó là cơ sở thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy