Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017; GIAO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:43  | View count: 525

Sáng ngày 18/12/2017, Quận Tây Hồ đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thúy Hằng - Phó Phòng ngân sách - Sở Tài chính Hà Nội; Lãnh đạo Quận có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí Ủy viên BTVQU; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí Chánh văn phòng Quận ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; thủ trưởng các cơ quan hiệp quản thuộc quận; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội nghề nghiệp quận; các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND các phường và các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Lao động tiên tiến trong năm 2017 được UBND Thành phố, Quận khen thưởng.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành của Thành phố và Quận phát động, trong năm 2017 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận đã tiếp tục nỗ lực thi đua trong học tập, công tác, lao động sản xuất, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đã thực sự trở thành động lực hiệu quả, tích cực đối với mỗi tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của mình trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận trong năm 2017. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được UBND Thành phố, UBND quận biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho nhân dân và cán bộ phường Phú Thượng; Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể; tặng Bằng khen UBND Thành phố cho 02 tập thể (Phòng Nội vụ và Thanh tra quận) và 13 cá nhân.

UBND Quận đã tặng Danh hiệu tập thể tiên tiến cho 04 tập thể, Tập thể lao động tiên tiến cho cho 35 tập thể, tặng Giấy khen cho 21 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và thưởng tiền cho 59 cá nhân, tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến và thưởng tiền cho 83 cá nhân, tặng Giấy khen và thưởng tiền cho 63 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua trong năm 2017 với tổng số tiền thưởng là 191.360.000 đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình được UBND Thành phố, UBND quận biểu dương, khen thưởng. Đồng thời đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xây dựng tiêu chí cho từng đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức tập huấn về các kỹ năng quản lý, đánh giá các phòng, ban hàng tháng, tổ chức đánh giá cán bộ hàng quý, đảm bảo công bằng. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, nắm chắc tình hình các TCCS Đảng để phản ánh với Ban Thường vụ Quận ủy để có biện pháp đấu tranh với tình hình an ninh chính trị phức tạp. Đảm bảo an toàn giao thông, đô thị, có phương án đưa lực lượng tự quản, tự vệ, không để ách tắc giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Xây dựng phương án chợ hoa trong dịp tết Nguyên đán, tạo nơi tiêu thụ sản phẩm cho người dân để nhân dân bán hàng. Tăng cường hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, đảm bảo không xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục thực hiện thí điểm trông giữ xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ, tổ chức tổng kết để đánh giá lại mô hình. Rà soát, thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ như: sắp xếp lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, sổ đỏ, cấp Giấy phép xây dựng…

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết - năng động – sáng tạo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh phát triển kinh tế - xã hội năm 2018” với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2018. Trước mắt, các phòng, ban, đơn vị phát động và triển khai đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quận tại kỳ họp thứ 4 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2018.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường. Tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thi đua nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2018. Quản lý tốt trật tự, văn minh, tập trung chỉnh trang, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp.

Thứ năm, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa – uống nước, nhớ nguồn”; thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo chu đáo các gia đình chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Thứ sáu, đổi mới tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp. Phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua, có hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Để phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, là động lực tích cực, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong Quận tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, việc làm, hành động cụ thể với tinh thần năng động, sáng tạo và quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ của quận năm 2018./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy