Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

UBND QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2017
Ngày đăng 06/02/2018 | 10:41  | View count: 263

Chiều ngày 29/01/2018, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - PCT UBND Quận, đồng chí Phạm Tuấn Diếp – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ Quận, cùng các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, các đồng chí phó Chủ tịch các phường, cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ các Phường, lãnh đạo và cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ các trường học trên địa bàn Quận.

Năm 2017, Công tác cải cách hành chính của Quận luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự hướng dẫn kịp thời của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, công tác kiểm tra công vụ tập trung vào kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số lĩnh vực mà nhân dân còn có ý kiến về việc giải quyết TTHC như cấp GCN QSDĐ, kịp thời triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm đảm bảo tiến độ đã đề ra. Công tác rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường, đảm bảo sự thông suốt, liên tục không gián đoạn. Việc ứng dụng CNTT được tập thể lãnh đạo UBND Quận quan tâm sát sao, đầu tư thích đáng nên đã đạt được nhiều kết quả, mức độ hài lòng của người dân được nâng cao. Tăng tính công khai, minh bạch, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý Nhà nước với công dân, tiết kiêm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao bằng các chủ trương, kế hoạch của Quận ủy và UBND quận trong việc luân chuyển cán bộ quản lý, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với trình độ, chuyên môn được đào tạo. Công tác thanh tra kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện tập trung, trọng điểm không dàn trải, qua thanh tra, kiểm tra đã đánh giá những mặt công tác còn yếu trong công tác cải cách hành chính nói chung của các đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy công quyền.

Nhân dịp này, UBND Quận đã khen thưởng 7 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính và “Năm kỷ cương hành chính 2017” quận Tây Hồ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Chủ tịch UBND Quận đã biểu dương những đơn vị, cá nhân đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ trong năm vừa qua. Để công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2018 trên địa bàn quận được thực hiện hiệu quả, thực chất, đồng chí đề nghị các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND phường phải chỉ đạo thống nhất triển khai tổ chức thực hiện các nghiệp vụ trong phạm vi quản lý của mình như: chủ động triển khai Kế hoạch CCHC của quận, ban hành Kế hoạch CCHC và các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, đảm bảo tính kịp thời, thực tiễn, có chất lượng.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác CCHC, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch CCHC.

Thứ ba, tập trung rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng tham mưu văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn hóa quy trình ban hành các quyết định hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của UBND quận.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và kịp thời việc cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính ở cả cấp quận và phường. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án chỉnh sửa bổ sung, điều chỉnh lại các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản, giảm thời gian giải quyết, giảm đầu mối, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc 86 thủ tục hành chính cấp quận và 51 thủ tục hành chính cấp phường đã thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết.

Thứ năm, Chỉ đạo công chức giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện nhanh nhất có thể, nguyên tắc là hồ sơ một cửa đã nhận đủ thì không trả lại.

Thứ sáu, giao phòng Nội vụ phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả, tập trung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đồng chí cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC.

Thứ bảy, tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các đơn vị; thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản – điều hành tại quận và phường, tăng cường trao đổi văn bản, tài liệu giữa các đơn vị được thực hiện trên mạng điện tử. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 4 trên địa bàn quận.

Thứ tám, giao Phòng kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng lại toàn bộ các quy trình ISO theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cập nhật, chỉnh sửa và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thứ chín, Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND quận về việc triển khai thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy