Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 01/07/2021 | 16:41  | View count: 390

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-CCTHADS ngày 27/4/202 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ đã nghiêm túc triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính, kết quả trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021 )cơ bản đạt các chỉ tiêu được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số vụ việc đã kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá từ những năm trước chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá nay phát sinh tính chất phức tạp chưa giải quyết được dứt điểm.  

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tây Hồ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1) Thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

2) Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2021.

3) Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đúng trình tự, thủ tục luật định và đảm bảo triệt để, dứt điểm tất cả các đơn, không để tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền, nghĩa vụ và các quy định của pháp luật; tiếp nhận ý kiến của công dân để xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc.

4) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức.

5) Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ và công tác chỉ đạo điều hành của Chi cục THADS quận Tây Hồ.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1) Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo theo hướng sâu sát, rõ người, rõ việc và rõ thời gian hoàn thành; phát huy tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan.

2) Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành thành viên trong Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân các phường và các Chấp hành viên trong việc kiểm tra, đôn đốc thi hành án trên địa bàn quận, đặc biệt đối với những vụ việc tồn đọng hoặc phải tiến hành cưỡng chế thi hành dứt điểm.

3) Tập trung rà soát, xác minh và phân loại chính xác việc thi hành án, tăng cường giáo dục, đôn đốc thuyết phục tự nguyện thi hành án nhằm tổ chức thi hành triệt để, dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, tiến hành xác minh đầy đủ và ra quyết đinh hoãn thi hành án đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành.

 4) Vận dụng linh hoạt kỹ năng dân vận trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, bố trí công chức đủ năng lực, đạo đức tốt và có kinh nghiệm tiếp công dân.

5) Thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra trong hoạt động nội bộ cơ quan, việc thực hiện công vụ của công chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quá trình tác nghiệp thi hành án, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của công chức.

6) Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan. Thường xuyên công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí hoạt động để chi tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ công chức.

7) Tiếp tục nâng cao chất lượng các loại văn bản hành chính, nhất là đối với các báo cáo, thống kê thi hành án dân sự. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

8) Tuyên truyền các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự và thông tin kịp thời các hoạt động thi hành án dân sự nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

9) Duy trì và phát triển mạnh phong trào thi đua, xác định thi đua là biện pháp, động lực quan trọng nâng cao hiệu quả công tác. Kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, làm mới có hiệu quả để nhân rộng và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, thành tích xuất sắc trong công tác.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng cuối năm, Chi cục THADS quận Tây Hồ đề nghị:

- Hoàn thiện hơn nữa Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để khi tổ chức thi hành án các cơ quan Thi hành án dân sự không gặp phải những vướng mắc, xung đột về luật trong các văn bản pháp luật có liên quan.

- Đề nghị cơ quan Công an và Toà án thực hiện tốt việc giao, nhận tài sản vật chứng, bản án, quyết định của Toà án, các giấy tờ tài liệu có liên quan cho cơ quan THADS theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng xét xử để bảo đảm bản án, quyết định của pháp luật có tính khả thi, tạo điều kiện để công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao; Các cơ quan hữu quan tạo điều kiện phối hợp tốt hơn nữa, nhất là trong việc cung cấp thông tin xác minh, giúp cơ quan Thi hành án dân sự có căn cứ để thi hành, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ