Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  An ninh - quốc phòng

Quận Tây Hồ: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng trên địa bàn
Ngày đăng 04/07/2022 | 15:32  | View count: 338

UBND Quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 03/6/2022 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và người dân...

Bên cạnh đó, Quận tăng cường công tác điều tra cơ bản, kịp thời phát hiện, thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn được phân công; Tăng cường kiểm tra đối với khu dân cư, cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn theo phân công, phân cấp; Kịp thời phát hiện, kiến nghị, hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục ngay các tồn tại; duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, điều tra, rà soát các nguồn nước, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, bến lấy nước, bể chứa nước phục vụ cho chữa cháy, chủ động khai thác tối đa nguồn nước Hồ Tây, trang thiết bị, ứng dụng KHCN.. phục vụ công tác PCCC& CHCN. Xây dựng lực lượng; mua sắm thiết bị phương tiện PCCC& CHCN tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND Quận đã phân công rõ trách nhiệm đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CHCN trên địa bàn.

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ