Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Ngày đăng 05/07/2018 | 11:16  | View count: 1491

Chiều ngày 28/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước do đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, hiệp quản thuộc quận; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường phụ trách bộ phận một cửa; cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, bộ phận một cửa các phường thuộc quận.

Công tác cải cách hành chính quận Tây Hồ trong 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 86 thủ tục hành chính cấp quận (tổng thời gian rút ngắn: 392 ngày tương đương 3.136 giờ làm việc) và 51 thủ tục hành chính cấp phường (tổng thời gian rút ngắn 124,5 ngày tương đương 996 giờ làm việc). Các thủ tục hành chính được rà soát rút ngắn thời gian giải quyết đưa vào triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường, UBND quận thường xuyên kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các phòng, ban và các phường, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. UBND quận đã tiếp nhận và xử lý 09 phản ánh, kiến nghị và 30 cuộc gọi phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thực hiện tốt, hạ tầng trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng cơ bản ổn định, thông suốt; số lượng người dân sử dụng dịch vụ công cấp quận, phường đạt 100% (với sự hỗ trợ của cán bộ, công chức bộ phận 1 cửa; tỷ lệ người dân chủ động thao tác, sử dụng đạt khoảng 60%).

Tại hội nghị, UBND quận đã triển khai Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc quận Tây Hồ nhằm nâng cao năng lực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá chỉ số cải cách hành chính, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, các nhân cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban chuyên môn bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục rà soát, đề xuất rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; cương quyết giải quyết, xử lý các phản ánh của công dân về việc cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu đối người thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; quan tâm sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

  Ban Tuyên giáo Quận ủy