Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 14/06/2019 | 16:46  | View count: 7681

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND Quận và các phòng, ngành chức năng, đơn vị hiệp quản, UBND các phường trên địa bàn quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp 616 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh theo quy định.

          6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận không có đoàn đông người đến kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp dân từ quận đến các phường thực hiện đúng quy định, công dân đến các phòng tiếp dân với nội dung chủ yếu là kiến nghị, phản ánh nguyện vọng và trình bày khiếu nại các vụ việc liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng và chế độ bồi thường, hỗ trợ khi GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận.

          Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh toàn quận trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận là 511 đơn. Đơn tố cáo có nội dung liên quan đến hành vi vi phạm của Lãnh đạo UBND cấp phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đơn khiếu nại và đơn kiến nghị phản ánh có nội dung chủ yếu liên quan đến việc áp dụng chính sách trong GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn các phường thuộc quận, việc cấp GCN QSD đất, việc quản lý trật tự xây dựng, đất đai và đô thị.

         Toàn quận giải quyết xong 25/33 vụ khiếu nại, đạt tỷ lệ 75,8%. Trong 25 vụ đã giải quyết: Khiếu nại sai: 25; Khiếu nại đúng: 0. Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện: 02; số quyết định đã thực hiện xong: 0; số quyết định chưa thực hiện xong: 03.

          Trong tổng số 429 đơn thuộc thẩm quyền, toàn quận đã giải quyết: 387 vụ, đạt tỷ lệ 90,2%, đơn hiện đang tiếp tục giải quyết: 42 đơn.

         Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo do UBND Thành phố ban hành, đến thời điểm hiện tại UBND quận đang chờ chỉ đạo của UBND Thành phố để tiếp tục thực hiện đối với 03 vụ việc .

        Công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo được Quận ủy, UBND quận thường xuyên quan tâm, gắn với việc tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận. Để tổ chức triển khai thực hiện Luật  Tố cáo năm 2018 trên địa bàn quận, UBND quận đã có văn bản số 211/UBND-TTr ngày 22/02/2019 gửi các đơn vị để triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu UBND quận Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành luật trên địa bàn quận.

        Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Thanh tra quận tham mưu UBND quận Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 13/3/2019 để triển khai thi hành Luật Tố cáo 2018 trên địa bàn quận. UBND quận đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức của quận.

       Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Thanh tra quận đã tham mưu UBND quận văn bản số 572/UBND-TTr ngày 06/5/2019 để triển khai tổ chức trên địa bàn quận.

       Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn quận có những ưu điểm nổi bật. UBND quận đã quan tâm, chỉ đạo đối với công tác tiếp dân trên địa bàn quận; các địa điểm tiếp dân từ quận đến các phường đều triển khai thực hiện tốt, đúng quy định; cán bộ tiếp dân được bố trí có đủ năng lực và trình độ… Việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất được UBND quận, UBND các phường thuộc quận nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt, các vụ việc giải quyết đều đảm bảo mang tính pháp lý, trung thực, khách quan, đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; không để phát sinh điểm “nóng” phức tạp trên địa bàn. Đối với các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, UBND quận đều công khai nội dung quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; tổ chức đối thoại với người khiếu nại về nội dung giải quyết khiếu nại, theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

         Bên cạnh những ưu điểm nổi bật còn có một số những tồn tại, hạn chế như sau: Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có HLPL, thông báo kết luận nội dung tố cáo và các vụ việc theo Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, trên dịa bàn quận chưa có nhiều chuyển biến. So với cùng kỳ năm trước số lượng đơn kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận tăng nhiều. Một số đơn vị trên địa bàn quận còn chậm thực hiện trong việc tham mưu giải quyết đơn thư của công dân, thậm chí né tránh việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc số lượng đơn kiến nghị, phản ánh tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhân thức của người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật.

         Từ đó, cần xác định rõ phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  cụ thể như sau:

Một là, tổ chức tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn quận.

Hai là, giải quyết 100% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Giải quyết dứt điểm các vụ việc không để vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Kết luận đảm bảo chính xác, khách quan.

Ba là, tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 2018 trên địa bàn quận.

Bốn là, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện sau thanh tra nhằm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp hoặc dây dưa kéo dài; nâng cao trách nhiệm hành chính của Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

Năm là, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đối với lãnh đạo Quận ủy và Thanh tra Thành phố.

Sáu là, rà soát kiểm tra việc thực hiện: các Quyết định giải quyết khiếu nại – tố cáo đã có hiệu lực của các cấp có thẩm quyền. Các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và UBND quận tại các phòng ban chuyên môn và UBND các phường.

Bảy là, tiếp tục triển khai rà soát và tổ chức thực hiện có hiểu quả Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/6/2017 UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 1745/KH-TTTP ngày 09/6/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND quận./.

                                                                   Ban Tuyên giáo quận ủy