Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước quận Tây Hồ năm 2021
Ngày đăng 19/03/2021 | 10:53  | View count: 144

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu xây dựng cơ quan điện tử, hình thành phần cơ bản của chính quyền thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt cách mạng 4.0. Nâng cao năng lực bảo bảo an toàn thông tin mạng. Đồng thời nâng cao trình độ và nhận thức về Công nghệ thông tin đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quận.

UBND quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 08/3/2021 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước quận Tây Hồ năm 2021. Theo đó, năm 2021 cần tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Hoàn thiện, nâng cấp 100% Trang/Cổng thông tin điện tử các phường trực thuộc UBND Quận. Trang/Cổng thông tin điện tử của Quận và các phường công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước của Quận dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định); 100% các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường trực thuộc Quận sử dụng tài liệu điện tử đối với các cuộc họp không sử dụng tài liệu, văn bản giấy.

- Vận hành có hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (Hệ thống giao ban trực tuyến) kết nối từ UBND Thành phố, các sở, ban, ngành đến UBND quận và UBND các phường do Thành phố trang bị, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Thành phố triển khai. Duy trì và phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 90%.

- Quận và các Phường thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý, điều hành và trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

- 100% UBND các phường trực thuộc công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, bổ sung kỹ năng công nghệ thông tin; 100% đoàn thanh niên Quận và các phường trực thuộc Quận tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chính quyền điện tử theo Kế hoạch của Thành phố.

Để thực hiện được các mục tiêu cụ thể trên, Kế hoạch đã cụ thể hóa thành 05 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT;  Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo đó đề ra 05 Giải pháp đồng bộ nhằm triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn Quận năm 2021. Tập trung vào giải pháp triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống; tiếp tục kế thừa, phát huy có hiệu quả các hệ thống đã triển khai. Bám sát chủ chương của Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố kịp thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT của Quận, nâng cấp cổng thông tin điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thí điểm các phần mềm dùng chung của Thành phố trên địa bàn quận. Phân kỳ triển khai theo từng giai đoạn, lồng ghép với việc thực hiện, đánh giá các chỉ tiêu cải cách hành chính, đánh giá hiệu quả triển khai theo giai đoạn kịp thời cập nhật, điều chỉnh theo nhu cầu ứng dụng CNTT của Quận.

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận, về các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, tăng cường nhận thức và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đối với cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo minh bạch, công khai. Tập trung Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu phát triển.

UBND Quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ngọc Anh