Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ nghiêm túc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn
Ngày đăng 15/06/2021 | 09:58  | View count: 64

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 14 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nhằm quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo HĐND, UBND các cấp; Lãnh đạo các phòng, ban ngành của quận; công chức làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính: UBND quận Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 04/6/2021 tổ chức thực hiện, nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

a) Tổ chức hội nghị của UBND quận quán triệt nội dung Luật với thành phần tham dự: Lãnh đạo HĐND, UBND quận, phường; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận; công chức làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân quận, các phòng, ban, ngành quận; Ủy ban nhân dân phường.

- Hình thức thực hiện: Hội nghị quán triệt phổ biến trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

b) Các phòng, ban, ngành quận; Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật tới người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thiện trong quý IV năm 2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về nội dung của Luật với thành phần tham dự: đội ngũ báo cáo viên pháp luật của quận, cán bộ, công chức, viên chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, công dân trên địa bàn quận, tuyên truyền viên pháp luật của phường.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Phòng, ban, ngành quận; Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Hình thức thực hiện: Hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, biên soạn tải liệu, tờ gấp, sổ tay, hỏi đáp pháp luật… và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức là người có thẩm quyền xử phạt, tham mưu quản lý nhà nước và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại các phòng, ban, ngành quận; UBND phường.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Phòng, ban, ngành quận; Ủy ban nhân dân phường.

- Hình thức thực hiện: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm…

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Các phòng, ban, ngành quận; UBND phường cử công chức tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  nghiệp vụ cho người có thẩm quyền xử phạt, cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do các cấp tổ chức. Nếu có nhu cầu cần thiết tổ chức tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức theo thẩm quyền với hình thức thích hợp.

- Hình thức thực hiện: Phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

UBND Quận yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, ban, ngành thuộc quận; Chủ tịch phường tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính theo các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Tư pháp để được hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND quận, UBND Thành phố.

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ