Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Tuyên truyền Pháp luật bồi thường Nhà nước
Ngày đăng 24/06/2021 | 14:45  | View count: 226

Thực hiện Văn bản số 1499/STP-XLVPHC&THPL ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc đề nghị phối hợp thực hiện tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Theo đó, yêu cầu nội dung về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Video tuyên truyền được xây dựng thành 05 phiên bản: 01 video tiếng phổ thông, 01 video tiếng phổ thông có kèm theo phụ đề chữ; 01 video tiếng dân tộc Mường, 01 video tiếng dân tộc Thái và 01 video tiếng dân tộc Tày. Trên cơ sở Video do Bộ tư pháp cung cấp và chỉ đạo của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Quận đăng tải toàn bộ nội dung, tài liệu tuyên truyền được chia sẻ, lưu trữ và sử dụng chung tại đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/12q83_RwgHHiSrt1NPMlrUMj7hRcXf_x

 

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ