Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 02/07/2021 | 15:39  | View count: 162

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình số 07-Ctr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy Tây Hồ về “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2020-2025”;

UBND quận đã triển khai kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 25/6/2021 về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo đó yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận; UBND các phường; cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn quận nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên. Quán triệt phương châm 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát” trong triển khai tổ chức thực hiện đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025.

UBND quận đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, chỉ tiêu đến năm 2023, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt trên 85%; đến năm 2025 đạt tối thiểu 95%. Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian. Tỷ lệ người dân thực hiện các DVCTT và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Với mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của quận; Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, UBND quận đã phân công các phòng chuyên môn tham mưu theo các nội dung cụ thể như Phòng Nội vụ quận chịu trách nhiệm công tác tham mưu, hướng dẫn chung từ Quận tới cơ sở; cải cách thể chế giao Phòng Tư pháp quận tham mưu; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số giao Văn phòng HĐND-UBND quận tham mưu triển khai 9 kế hoạch.

Nền hành chính nhà nước bao gồm 4 yếu tố chính cấu thành, đó là: Thể chế; Tổ chức bộ máy; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Tài chính công. Quá trình xây dựng và phát triển của đất nước ta, nền hành chính đã có những cải cách để phù hợp với sự phát triển và hội nhập, phù hợp với xu thế phát triển chung của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt nam. Chính vì vậy, cải cách hành chính (CCHC) được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về CCHC đã được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC từ Trung ương tới cơ sở. Việc ban hành và triển khai công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 khẳng định quyết tâm của chính quyền quận Tây Hồ trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân góp phần phát triển Quận Tây Hồ bền vững.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ