Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ: Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Ngày đăng 14/02/2022 | 15:49  | View count: 83

Với mục đích: Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trên địa bản Quận khi thực hiện thủ tục hành chính. UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 24/01/2022 kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022

Theo đó, UBND quận tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp cận,
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành
chính và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành
chính, cụ thể:

a) Tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại cấp quận:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND Quận

- Thời gian: Tháng 6 và tháng 12

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, UBND các phường và các đơn vị
liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

 b) Tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại cấp phường: - Đơn vị chủ trì: UBND các phường

- Thời gian: 01 năm/ 01 lần.

2. Tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Niêm yết, công khai thủ tục hành chính đang thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc mới ban hành tại trang thông tin điện tử: www.tayho.hanoi.gov.vn và trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND Thẩm định, tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất việc sửa đổi bổ sung, , bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp và không hợp lý để báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập chung kiểm tra việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa” liên thông và việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND Quận và UBND các Phường.

4. Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong Quyết định công bố thủ tục hành chính do UBND Thành phố ban hành; tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận, cấp phường; chú trọng việc triển khai thực hiện đổi mới mô hình “Một cửa”, “Một cửa” liên thông trên địa bàn Quận. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

6. Xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch thông tin và tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các Phường; triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

7. Tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành
chính.

8. Tổ chức các Hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và các tuyên truyền viên về phổ biến chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho Thủ trưởng và cán bộ đầu mối kiêm soát thủ tục hành chính của các phòng ban chuyên môn và UBND 08 phường.

UBND quận đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, UBND 8 phường. Đồng thời tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn đảm bảo tiến độ, thời gian và nội dung yêu cầu.

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ