Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ: Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 25/02/2022 | 10:09  | View count: 167

Quận Tây Hồ xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm.

Tạo những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất trong công tác cải cách hành chính

Nhằm huớng tới tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS), trong năm 2022 UBND quận Tây Hồ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoạt động đồng bộ và hiệu quả; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hình ảnh công chức tiếp công dân tại bộ phận Một cửa của UBND quận Tây Hồ

UBND quận tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ về “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2020-2025". Chủ động triển khai các giải pháp hiệu quả gắn với Chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

Quận Tây Hồ phấn đấu trong năm 2022 chỉ số PARINDEX đứng đầu thành phố. Mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước  (Chỉ số SIPAS) đạt tối thiểu 86%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%. Trên 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVCQG; 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp được cấp danh tính điện tử.

100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến; 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp phường; lãnh đạo các phòng chuyên môn được quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC của Thành phố và quận, đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các chỉ số PARINDEX, SIPAS.

Để đạt được những mục tiêu trên, quận Tây Hồ tập trung thực hiện vào 6 nội dung chính: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công. Đặc biệt, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số: triển khai hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số trọng tâm phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố. Số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và gắn việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ, chính xác, làm giàu dữ liệu giúp người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC không phải cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa. Tổ chức triển khai sử dụng một số Hệ thống ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố

 

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ