Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

2. Phòng Nội Vụ

Tên danh bạ:Phòng Nội Vụ
Chi tiết:

Phòng Nội Vụ

Trưởng phòng             Đỗ Thanh Tùng                            215
Phó phòng                   Lê Thị Vân Hồng                         244
Phó phòng                   Nguyễn Hoàng Tùng                   261
Phòng Nội Vụ              Chuyên viên                        ĐT: 37.533.411
                                                                                           261-305
Email                           pnv_tayho@hanoi.gov.vn