Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

3. Phòng Tư Pháp

Tên danh bạ:Phòng Tư Pháp
Chi tiết:

Phòng Tư Pháp
Trưởng phòng            Lê Trung Đức                       ĐT: 37.533.403
Phó phòng                   Nguyễn Thị Vũ Thuỷ                    316
Phó phòng                   Hoàng Thanh Hải                        218
Phòng TP                     Chuyên viên                                  316
Email                             Tuphap@tayho.gov.vn