Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Tên danh bạ:Phòng Tài Chính - Kế hoạch
Chi tiết:

Phòng Tài Chính - Kế hoạch 
Trưởng phòng                Đỗ Hùng Vương      
Phó phòng                    Hoàng Thị Thúy Anh                    
Phó phòng                    Nguyễn Trần Hoàng                   235
Phòng TC                      Chuyên viên                            298-313
Email                              ptc_tayho@hanoi.gov.vn