Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Tên danh bạ:Phòng Tài Chính - Kế hoạch
Chi tiết:

Phòng Tài Chính - Kế hoạch 
Trưởng phòng              Nguyễn Việt Cường       ĐT: 66.702.844
Phó phòng                    Trần Mạnh Cường                      264 
Phó phòng                    Nguyễn Trần Hoàng                   235
Phòng TC                      Chuyên viên                            298-313
Email                              taichinhkehoach@tayho.gov.vn