Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

5. Phòng Kinh tế

Tên danh bạ:Phòng Kinh tế
Chi tiết:

Phòng Kinh tế 
Trưởng phòng              Dương Việt Hùng                      236 
Phó Phòng                    Nguyễn Dương Hoà                 270
Phòng KT                      Chuyên viên                                270
Email                               Kinhte@tayho.gov.vn