Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

5. Phòng Kinh tế

Tên danh bạ:Phòng Kinh tế
Chi tiết:

Phòng Kinh tế 
Trưởng phòng                Dương Việt Hùng                      236 
Phó Phòng                    Tưởng Đỗ Huy                         270
Phòng KT                      Chuyên viên                           
Email                            pkt_tayho@hanoi.gov.vn