Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

6. Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Tên danh bạ:Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
Chi tiết:

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường  
Trưởng phòng              Lê Quang Chính                       268
Phó phòng                    Phạm Thu Hiền                         266
Phó phòng                    Nguyễn Quang Ngọc               275 
Phòng TNMT                Chuyên viên                      ĐT: 37.535.079  
                                                                                          274-275 
Email                             Tnmt@tayho.gov.vn