Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

6. Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Tên danh bạ:Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
Chi tiết:

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường  
Trưởng phòng               Phạm Việt Hùng                       268
Phó phòng                     Vũ Văn Tuấn                          266
Phó phòng                                                                  275 
Phòng TNMT                Chuyên viên                      ĐT: 37.535.079  
                                                                                          274-275 
Email                            ptnmt_tayho@hanoi.gov.vn