Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

7. Phòng Quản lý đô Thị

Tên danh bạ:Phòng Quản lý đô Thị
Chi tiết:

Phòng Quản lý đô Thị 
Trưởng phòng               Võ Thanh Tùng                         228             
Phó phòng                    Lê Văn Ttủy                             241
Phó phòng                    Trần Quang Anh                       241
Phòng XDĐT                 Chuyên Viên                           277-232
Email                               qldt_tayho@hanoi.gov.vn