Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Tên danh bạ:Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Chi tiết:

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
Trưởng phòng               Dương Văn Trường                 ĐT: 37.533.499
Phó phòng                     Nguyễn Minh Hạnh                  251
Phó phòng                                                                   308
Phòng LĐTBXH             Chuyên viên                         301 - 308
Email                                Ldtbxh@tayho.gov.vn