Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

11. Phòng Y Tế

Tên danh bạ:Phòng Y Tế
Chi tiết:

Phòng Y Tế 
Trưởng Phòng                Nguyễn Minh Hải                     213
Phó Phòng                                                                     227 
Phòng Y Tế                      Chuyên viên                     ĐT: 62.929.115
Email                               pyte_ tayho@hanoi.gov.vn