Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quyết định thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch covid-19 quận Tây Hồ
Ngày đăng 08/09/2021 | 16:03  | View count: 131

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố”, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 358-QĐ/QU ngày 07/9/2021 thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 quận Tây Hồ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Quận ủy).

Ban Chỉ đạo quận gồm 16 đồng chí, do đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thường trực Quận ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 quận có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; đề ra các chủ trương, giải pháp, định hướng lớn và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Sở chỉ huy phòng, chống dịch quận; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại các ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

Ngày 07/9/2021, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (Quy chế 01-QC/BCĐ). Theo đó, đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận theo chỉ đạo và các quy định của Trung ương, Thành phố, Quận và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; chịu sự phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Văn phòng Quận ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo./.

         

Ban Tổ chức Quận uỷ