Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Đại hội điểm Chi bộ phòng Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 13/05/2022 | 21:27  | View count: 53

Sáng 12/5, Chi b phòng Tư pháp t ch c Đ i h i nhi m k 2022-2025. Đâ y l à Chi b đư c Đ ng b Cơ quan UBND qu n ch n Đ i h i đi m. Tham d Đ i h i c ó đ ng chí Nguy n Lê Hoàng - y viê n BTV Qu n y, Bí thư Đ ng y cơ quan UBND qu n, Phó Ch t ch UBND qu n; đ ng chí Phan Tu n Ng c, Thư ng v Đ ng y, Ch nhi m y ban ki m tra Đ ng y cơ quan UBND qu n; các đ ng chí trong Đ ng y và đ i di n các Chi b tr c thu c Đ ng y cơ quan UBND qu n.

 

Chi bộ phòng Tư pháp là Chi bộ trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy cơ quan UBND quận. Tại thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội, Chi bộ Tư pháp có 07 đảng viên, 100% là đảng viên chính thức. 100% đảng viên có trình độ Đại học và 03 đảng viên có trình độ Thạc sỹ; 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ trung cấp.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi  bộ phòng Tư pháp đã đoàn kết, dân chủ, thống nhất, chủ động, chấp hành nghiêm các nguyên tắc quy định của Đảng, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các biện pháp để thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần thứ VII đã đề ra.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới bằng nhiều hình thức, góp phần quan trọng đưa pháp luật vào đời sống; công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm chỉ đạo đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước; Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện đúng quy định, góp phần tích cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân

Việc thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được duy trì thường xuyên góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi bộ.

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị được duy trì; việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi bộ được quan tâm gắn với việc triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, cùng với việc phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm Chi bộ phòng Tư pháp đều được Đảng ủy cơ quan UBND quận đánh giá chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ.

Bước sang nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ phòng Tư pháp phấn đấu hàng năm, đạt danh hiệu từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên bị xử lý kỷ luật; tập thể Chi bộ, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến trở lên”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Ủy viên BTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND  quận đánh giá cao công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội của Chi bộ phòng Tư pháp và cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, liên quan hầu hết đến các lĩnh vực… tuy nhiên, tập thể Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và cán bộ, công chức bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Quận, Đảng ủy cơ quan UBND Quận và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, để triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của quận.

 Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND  quận đồng thời đề nghị Chi bộ:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: tham mưu UBND quận ban hành quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; Phối hợp tốt với các đơn vị trong việc tham mưu giúp UBND quận thực hiện công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm quy trình, quy định về giải quyết các thủ tục hành chính; Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực điện tử.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, dồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quậnđã gợi ý một số giải pháp đề nghị Chi bộ phòng Tư pháp quán triệt đầy đủ các văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cấp trên đến 100% đảng viên trong Chi bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy cụ thể là đồng chí Bí thư Chi bộ, của tập thể lãnh đạo phòng trong việc tuyên truyền, phổ biến, quan triệt cho cán bộ đảng viên; Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại CB,CC hàng tháng, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên một cách khách quan, công tâm, thực chất tránh biểu hiện bao che, nể nang. Duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong lãnh đạo, trong sinh hoạt Đảng và trong quản lý đảng viên, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan đơn vị, đồng thời với việc thực hiện trách nhiệm cá nhân của người đảng viên, của công chức trong thực thi công vụ. Nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, công bằng, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị.

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Theo đó, đồng chí Quân Ngọc Anh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

 

 

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ