Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Quận Tây Hồ: triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Ngày đăng 15/06/2022 | 09:12  | View count: 30

Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Công văn số 748-CV/BTGTU ngày 17/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/QU ngày 06/4/2022 “Tuyên truyền và triển khai Cuộc thi “Tuyên truyền và triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022” . Theo đó, đối tượng dự thi gồm Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên,  đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận; Thành viên Tổ thư ký, Công tác viên Ban Chỉ đạo 35 quận. Về tiêu chí đối với bài viết tham gia dự thi, bài viết tham gia dự thi là các bài viết chính luận được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử) và Báo (in hoặc điện tử); bảo đảm quy định về chủ đề, nội dung, hình thức. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, có độ trùng lặp không quá 20% với các công trình/bài biết khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực…

Bài dự thi bản in (trên khổ giấy A4) nộp về Ban Tuyên giáo Quận ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận (Tầng 4 cơ quan Quận ủy, 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Bài dự thi bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: bantinnoibotayho@gmail.com. trước ngày 30/6/2022 .

Để đẩy mạnh thực hiện “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai, năm 2022”, ngày 13/6/2022 Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Công văn số 152-CV/BTGQU, đề nghị cấp ủy các TCCS Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai cuộc thi theo Kế hoạch số 81-KH/QU ngày 5/4/2022 đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

BTGQU