Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CÔNG TÁC ĐẢng - đoàn thể

Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 23/09/2022 | 20:12  | View count: 677

Trong 9 tháng năm 2022, với tinh thần chủ động, quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm; đặc biệt là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác của công tác xây dựng Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được nghiêm túc triển khai thực hiện. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/QUTH ngày 03/2/2022 về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, Kế hoạch 92-KH/QU ngày 12/7/2022 về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 16/8/2022 về “Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” ; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 83-KH/QU của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết 09 – NQ/TU của Ba n Thường vụ Thành ủy. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 61-KH/QUTH ngày 13/01/2022 về Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đảng bộ quận Tây Hồ năm 2022 ; tổ chức hội nghị tọa đàm về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh tại cơ sở" gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong học tập và làm; biên soạn, phát hành 10.000 cuốn Sổ tay hướng dẫn học tập và làm theo; kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị năm 2022 đối với các TCCS Đảng trên địa bàn Quận. Hoạt động của BCĐ 35 Quận Tây Hồ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được duy trì. Xây dựng, thành lập Ban Biên soạn “Tài liệu giảng dạy lịch sử truyền thống cách mạng quận Tây Hồ” gồm 28 đồng chí nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn Quận. Chỉ đạo Đảng ủy phường Nhật Tân và Đảng ủy phường Quảng An tổ chức sưu tầm, bổ sung cuốn lịch sử cách mạng truyền thống của địa phương. Biên soạn, phát hành 10.000 cuốn Bản tin Thông tin nội bộ Quận phục vụ nội dung sinh hoạt chi bộ trên địa bàn Quận.

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Đảng tại 06 doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn quận; vận động thành lập 03 Chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tiếp nhận 01 tổ chức Đảng về Đảng bộ khối doanh nghiệp Quận; Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử; kiện toàn 06 Ban Chủ nhiệm chương trình công tác toàn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/QU, ngày 07/02/2022 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức quận Tây Hồ”, Kế hoạch số 64 - KH/QU, ngày 07/02/2022 về việc “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2022-2025”. Trong 9 tháng đầu năm, công tác cán bộ trên địa bàn Quận được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định bổ nhiệm, giới thiệu để bầu từ nguồn nhân sự tại chỗ 09 đồng chí; điều động, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu 29 trường hợp; luân chuyển, bổ nhiệm 03 đồng chí; bổ nhiệm lại 10 đồng chí, kéo dài thời gian giữ chức vụ 03 đồng chí; kiện toàn cấp ủy 11 đồng chí, hiệp y 12 đồng chí; giới thiệu nhân sự kiện toàn Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 01 đồng chí; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 03 đồng chí. Rà soát, đề xuất khắc phục tồn tại trong công tác tuyển dụng đối với 12 công chức tốt nghiệp các lớp đào tạo cán bộ nguồn khối Đảng, Chính quyền của thành phố Hà Nội.Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp Đảng cho 71 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức 82 đảng viên dự bị, cho ra khỏi Đảng 02 đồng chí, xóa tên 41 đảng viên do vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng, xóa tên 01 đảng viên do vi phạm sinh hoạt đảng viên. Tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 579 đồng chí nhận huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Thực hiện việc thẩm định lý lịch, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của 71 hồ sơ kết nạp đảng viên; đề nghị thẩm tra, xác minh 522 trường hợp phục vụ công tác quy hoạch cán bộ, 69 trường hợp phục vụ giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/QU về “Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ năm 2022”. Triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều 32 Điều lệ Đảng, tiến hành kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; UBKT từ Quận đến cơ sở  ủy kiểm tra 16 lượt tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giám sát chuyên đề đối với 13 lượt tổ chức đảng và 05 đảng viên; UBKT từ Quận đến cơ sở kiểm tra 50 tổ chức đảng  về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí và việc thu, chi ngân sách Đảng. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng, Quận ủy đã tiến kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 02 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 101 tổ chức đảng và 7 đảng viên; Quận ủy giám sát đối với 07 tổ chức đảng và 02 đảng viên, Đảng ủy cơ sở giám sát đối với 43 tổ chức đảng.Trong 9 tháng, Ủy ban kiểm tra Quận ủy tiếp nhận 10 đơn (02 khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 02 kiến nghị) liên quan đến lấn chiếm đất vi phạm TTXD, GPMB, vi phạm trong quá trình tố tụng hình sự; hiện nay đã giải quyết xong 04 đơn, đang giải quyết 04 đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 tố cáo. Toàn Đảng bộ quận có 09 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức Khai trừ 04 , Cảnh cáo 05. Chỉ đạo UBKT Quận ủy ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 02 đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường do bị khởi tố.

       Công tác dân vận từ Quận đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 04 cá nhân; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII); khảo sát kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU đối với Đảng uỷ phường Quảng An, Phú Thượng, Xuân La. Triển khai mô hình xung kích tình nguyện của 108 cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Tổ dân phố trên địa bàn quận và tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ, công chức tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Tổ dân phố trên địa bàn quận. Phê duyệt nội dung kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Ban hành Quy chế số 04-QC/QU, ngày 16/3/2022 về công tác Dân vận của hệ thống chính trị quận; Chỉ thị số 10-CT/QU, ngày 05/4/2022 về việc lãnh đạo Đại hội, Hội nghị công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 07-TT/QU, ngày 30/6/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn Quận Tây Hồ”.Triển khai thực hiện Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 16/3/2022 về “Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn Quận Tây Hồ năm 2022” để giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chỉ đạo UBND các phường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với nhân dân theo định kỳ 02 lần/năm trước kỳ họp HĐND Quận. Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” tại 08/08 phường, sau kiểm tra ban hành Thông báo kết luận số 296-KL/QU ngày 15/8/2022 để các đơn vị trên địa bàn Quận tiếp tục triển khai thực hiện. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Quận. Các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn quận được các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Trong 03 tháng cuối năm 2022, cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tú Uyên - VPQU