Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Ngày đăng 21/05/2018 | 17:34  | View count: 835

Chiều ngày 18/5/2018, tại hội trường Quận ủy – UBND Quận Tây Hồ, Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.

          Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đỗ Kiên Dũng – Chuyên viên phòng Giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị Quận; các đồng chí Bí thư và phụ trách công tác Tuyên giáo các tổ chức cơ sở Đảng; Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND – UBND các phường; các đồng chí Phó các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy , Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

          Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư thường trực Quận ủy đã báo cáo với Hội nghị kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn Quận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Để minh họa rõ thêm về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Hội nghị đã nghe 03 ý kiến tham luận của đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Quận Tây Hồ đã khen thưởng 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

         Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã biểu dương và ghi nhận những kết quả của Quận đã đạt được trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận đã khẳng định những kết quả nổi bật của Quận Tây Hồ trong 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời biểu dương, đánh giá cao vai trò của các các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã đóng góp vào thành tích chung của toàn Quận. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/QUTH của Ban Thường vụ Quận ủy. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Hai là , kết hợp, chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với các các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2018, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tập trung vào chuyên đề “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phấn đấu mỗi đơn vị phải có những gương cá nhân điển hình trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân bám sát những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời lấy kết quả thực hiện các nội dung này làm tiêu chuẩn phân loại thi đua và làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua cuối năm về công tác Đảng và công tác chuyên môn của các tổ chức và cá nhân.

         Ba là , tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động triển khai, quán triệt các kế hoạch, hướng dẫn, các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng năm; trong công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát; rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện, cần hướng vào việc nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi người.

        Bốn là , làm tốt việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

        Năm là,  đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận và từng đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của mình; nêu gương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống hàng ngày để cán bộ cấp dưới và nhân dân noi theo. Mỗi cán bộ công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

        Sáu là, tiếp tục theo dõi, giám sát và hướng dẫn cán bộ, đảng viên sử dụng hiệu quả cuốn Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Bảy là, Ban Tuyên giáo tiếp tục chủ động tham mưu giúp Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy cơ sở chủ động biên tập viết về các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng cổng thông tin quận và biên tập thành sách những tấm gương tiêu biểu về học và làm theo gương Bác.

 B an Tuyên giáo Quận ủy