Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 14:16  | View count: 343

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương và Thủ tướng Chính phủ xác định là “Năm Dân vận chính quyền”, Thành phố chọn chủ đề là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

          Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương và Thủ tướng Chính phủ xác định là “Năm Dân vận chính quyền”, Thành phố chọn chủ đề là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chủ trương, cách làm việc, thông điệp của các đồng chí lãnh đạo đứng đầu UBND Thành phố và Ban Dân vận Thành ủy về “Năm Dân vận chính quyền” đã tạo động lực, là điểm tựa thúc đẩy việc thực hiện, tạo ra khí thế mới trong việc triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đặc biệt, là việc triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự UBND Thành phố đã nâng cao nhận thức về công tác dân vận của một số đơn vị, chính quyền cơ sở.

        Năm 2018, Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu giúp BTV Quận ủy ban hành Thông tri chỉ đạo việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”; phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng: thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng quận đưa công tác dân vận chính quyền là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND các phường. Phối hợp chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” một cách cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết những việc còn tồn đọng, những kiến nghị của nhân dân với phương châm giải quyết ngay từ cơ sở những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để trở thành điểm nóng, phát huy quyền làm chủ, củng cố lòng tin của nhân dân.

         Trong lĩnh vực cải cách hành chính: UBND quận đã thực hiện việc hiệu chỉnh, nâng cấp các phần mềm ứng dụng của quận, phường; nâng cấp trang, thiết bị phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân. Tỷ lệ thực hiện cấp phường là 97%, cấp quận 100%. Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết 101 thủ tục hành chính cấp quận = 460 ngày làm việc, 63 thủ tục hành chính cấp phường = 145 ngày làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức và nhân dân. Kết quả năm 2018, có 694 doanh nghiệp được thành lập mới, 1.283 hộ kinh doanh cá thể mới thành lập.

          Thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND quận, phường đã thực hiện công khai trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận. Tập trung giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân, nhất là vụ việc kéo dài, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp; đã giải quyết xong 11 vụ việc kéo dài theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

          Thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2018: cấp phường 8 cuộc, cấp quận 3 cuộc (đối thoại với nhân dân, với học sinh - sinh viên, với doanh nghiệp) để nghe những ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân.

          Trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác GPMB các dự án, UBND quận đã phối hợp thực hiện đối thoại với tất cả các hộ dân (9 lần đối thoại với 350 hộ dân) về chính sách hỗ trợ, đền bù về đất, bố trí nhà ở tái định cư…, tất cả đều được tiếp thu, giải quyết dứt điểm, đảm bảo cho quận thực hiện được 52 dự án, 1.312 trường hợp công khai, minh bạch, đúng quy trình, chế độ cho các hộ dân, qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sự thống nhất, ủng hộ chủ trương, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn quận.

          Bên cạnh đó, Ban Dân vận Quận ủy đã phối hợp với UBND Quận triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao; chỉ đạo các phòng, ban, ngành chọn những nội dung, lĩnh vực công tác tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện (năm 2018, 01 mô hình, 01 điển hình cấp Thành phố; có 43 mô hình, 52 điển hình cấp quận; 27 mô hình, 17 điển hình cấp cơ sở đăng ký thực hiện). Phối hợp với UBND Quận trong việc triển khai thực hiện tốt 02 bộ QTƯX của UBND Thành phố, đã tổ chức tọa đàm, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ dân phố để nhân dân thực hiện và giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Với kết quả đạt được của năm 2018 cùng với sự kiên trì vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Để làm tốt công tác dân vận chính quyền trên địa bàn quận trong năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận tiếp tục thực hiện tốt những nội dung sau:

          Một là, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ đạo nhất quán nhận thức từ cấp ủy đến chính quyền, xác định công tác dân vận là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

          Hai là, xác định rõ trách nhiệm, lấy sự gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Lấy sự hài lòng của nhân dân và phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

          Ba là, công tác dân vận chính quyền phải gắn việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của từng địa phương, đơn vị gắn với giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chỉ khi nào nhân dân nhìn thấy kết quả thực hiện, tin tưởng vào kết quả giải quyết của chính quyền thì khi ấy công tác dân vận mới có hiệu quả.

          Bốn là, quá trình thực hiện công tác dân vận cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm gắn với triển khai xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”./.

 

  Ban biên tập