Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  HỌc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Tiếp tục đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trong toàn đảng bộ
Ngày đăng 27/02/2021 | 12:59  | View count: 10011

Thực hiện Hướng dẫn 08-HD/BTGTU ngày 26/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021”, Quận ủy Tây Hồ xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021như: Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021); 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); 67 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) v.v..., gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được dư luận đánh giá tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các gương “Người tốt, việc tốt”, gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quận và cơ sở đã đề ra trong năm 2021.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề những năm trước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

3. Đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 đảm bảo chất lượng, nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

4. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa nội dung tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá.

5. Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ. Duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh định kỳ 6 tháng, một năm.

6. Tiếp tục chỉ đạo duy trì việc lồng ghép nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường. Biên soạn chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào giảng dạy chính khóa và lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động ngoại khoá, đẩy mạnh việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học. Xây dựng kế hoạch dự giờ khảo sát chương trình lồng ghép tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy ở các trường thuộc Quận. Cấp ủy các nhà trường có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc triển khai giảng dạy tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy).

7. Giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động các phong trào thanh thiếu niên làm theo lời Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thể hiện bằng những hành động có tính sáng tạo, việc làm cụ thể, hiệu quả cao, thể hiện sự năng động, trí tuệ của tuổi trẻ quận Tây Hồ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

8. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị gắn với kiểm tra việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Chú trọng kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập và làm theo Bác của các tập thể và cá nhân.

9. Tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).

        Ban Tuyên giáo quận ủy