Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể trong công tác vay vốn ngân hàng chính sách trên địa bàn quận Tây Hồ
Ngày đăng 03/08/2018 | 17:37  | View count: 315

Ngày 31/7/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ đã giao ban liên ngành giữa (NHCSXH) với các Hội đoàn thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận để đánh giá công tác ủy thác cho vay 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018.

           Sáu tháng đu năm 2018, hot đng tín dng chính sách trên đa bàn qun Tây H tiếp tc phát trin, mrng vquy mô, tăng trưng tín dng, cht lưng hot đng tiếp tc đưc nâng cao trong đó hot đng y thác vay vn gimt vtrí quan trng. Đến 30/6/2018, tng dư nợ ủy thác qua các Hi đoàn thđt 105 tđng, chiếm 99,3% tng dư nca NHCSXH; tăng 9,7 tđng so vi đu năm, vi 2.566 hcòn dư nti 97 TTK&VV, dư nbình quân đt 41 triu đng/h. Trong 6 tháng đu năm, ngun vn NHCSXH cho vay y thác qua các HĐT đã cho vay đưc trên 2.566  lưt h, trong đó: gn 954 hmi thoát nghèo; trên 1.612  lưt khách hàng vay vn gii quyết vic làm, góp phn thu hút gn 1.950 lao đng...

          Phát huy nhng kết quđt đưc, trong quý III năm 2018, NHCSXH qun Tây Hvà các hi đoàn thtiếp tc tăng cưng công tác phi hp; phát huy vai trò, trách nhim ca cán bHi đoàn thnhn y thác trong vic theo dõi, qun lý, đôn đc, cng cvà nâng cao cht lưng hot đng ca TTK&VV; đng thi tăng cưng schđo, kim tra giám sát ca Hi đoàn thcác cp đi vi vic thc hin ti cơ s; kp thi phát hin, chn chnh nhng sai sót, tn ti đkhông ngng nâng cao cht lưng hot đng y thác. Hi đoàn thcp qun ban hành văn bn chđo hi đoàn thcp phưng phi hp vi NHCSXH qun thc hin đi chiếu 100% khách hàng có dư nvà tin gi theo kế hoch đi chiếu phân loi nnăm 2018 t01/8/2018 đến 31/10/2018.

          Đy mnh công tác thông tin, tuyên truyn, trin khai kp thi các chtrương chính sách ca Nhà nưc, đc bit là các chương trình tín dng, chính sách mi như chương trình cho vay Nhà xã hi theo Nghđnh 100/NĐ-CP. Bên cnh đó, tích cc tuyên truyn, vn đng ngưi nghèo và các đi tưng chính sách khác tham gia gi tiết kim qua t, to ý thc tiết kim và ngun tích lũy đtrnkhi đến hn; nâng cao hiu qucông tác  huy đng tin gi tiết kim ti Đim giao dch ti phưng đto điu kin cho nhân dân gi, rút tin thun li; đng thi, bsung ngun vn cho vay ưu đãi trên đa bàn.

NHCS