Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ NĂM 2018
Ngày đăng 16/08/2018 | 10:33  | View count: 692

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGQU ngày 25/6/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ, tại Hội trường Trường song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy, trong 02 ngày 14,15/8/2018, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ; Những Nghị quyết quan trọng của kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV liên quan đến giáo dục; nội dung 03 Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và một số vấn đề ngành giáo dục và đào tạo quận cần tập trung thực hiện trong năm học 2018 – 2019.

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018 được tổ chức trong 02 buổi sáng, với hơn 800 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận Tây Hồ tham gia học tập.

Ban Tuyên giáo Quận ủy