Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Diễn tập khu vực phòng thủ quận Tây Hồ năm 2018
Ngày đăng 15/10/2018 | 10:41  | View count: 302

Trong 02 ngày 12 và 13/10/2018, diễn tập khu vực phòng thủ quận Tây Hồ năm 2018 đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia, đạt chất lượng tốt.

Ban CHQS quận (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập quận), các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể quận, các phường Quảng An, Thụy Khuê đã tích cực, chủ động nghiên cứu, soạn thảo đầy đủ hệ thống văn kiện phục vụ cho diễn tập. Trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung và để kế hoạch sát thực, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn Quận, Ban chỉ đạo đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung về nội dung, bố cục, trình tự các vấn đề huấn luyện đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Tiểu ban nội dung, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội. Để chỉ đạo kịp thời công tác chuẩn bị cho diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập Quận đã duy trì chế độ giao ban, đôn đốc kiểm tra các tiểu ban, Ban Tổ chức diễn tập các phường trong việc triển khai các nội dung để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã xác định. Tổng số 51 bản đồ (trong đó: 39 cấp quận; 12 cấp phường); 108 sơ đồ (trong đó: 68 cấp quận; 40 cấp phường. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tham gia diễn tập trên từng vai diễn đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung chu đáo, tỷ mỷ, thể hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, ngành và bản thân sát với thực tiễn của địa phương.

Các nội dung triển khai diễn tập đó là:

a) Diễn tập khu vực phòng thủ: Ban Chỉ đạo diễn tập quận đã xây dựng Kế hoạch số 80-KH/BCĐ, ngày 26/4/2018 về diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh; huy động tiếp nhận quân nhân dự bị của quận Tây Hồ, báo cáo và được Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố phê chuẩn, trong đó xác định:

- Quy mô diễn tập: Diễn tập KVPT 1 bên, 2 cấp (cấp quận và cấp phường);

- Đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”;

- Nội dung diễn tập: Cấp quận gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, 15 nội dung chính. Cấp phường gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện với 9 nội dung chính.

b) Diễn tập xử trí tình huống A2: Gồm 01 hội nghị vận hành cơ chế (Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp quận thông qua Kế hoạch bảo vệ Trụ sở Quận ủy, đánh chiếm lại Trụ sở UBND quận của Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận) và 02 vấn đề huấn luyện:

- Vấn đề huấn luyện 1: Thực hành ngăn chặn, giải tán biểu tình, trấn áp bạo loạn (Do Công an chủ trì phối hợp với Dân quân tự vệ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện).

- Vấn đề huấn luyện 2: Thực hành bảo vệ Trụ sở Quận ủy, đánh chiếm lại Trụ sở UBND quận (Do Quân sự chủ trì, phối hợp với Công an và các lực lượng của cấp trên tăng cường).

Thông qua diễn tập khẳng định và góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; rèn luyện, bồi dưỡng khả năng, trình độ làm tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; củng cố và nâng cao khả năng, năng lực tổ chức chỉ huy của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Công an, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, có tác dụng thiết thực răn đe, phòng ngừa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phòng, chống khủng bố, làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy