Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

KẾ HOẠCH Giám sát của HĐND quận Tây Hồ năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 10:12  | View count: 3645

Thực hiện  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2019  và các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm 2019, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tập trung giám sát các nội dung sau:

A. NHỮNG NỘI DUNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

1. Giám sát việc thực hiện Pháp luật trên địa bàn quận.

2. Giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Nghị quyết của HĐND quận tại các đơn vị trên địa bàn quận.

3. Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, chi cục thi hành án dân sự quận và các phòng, ngành, đơn vị trên địa bàn quận.

4. Giám sát việc thực hiện các Đề án, Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận.

5. Giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

6. Giám sát việc thực hiện Luật ngân sách nhà nước và các quy định về thu chi ngân sách Nhà nước. Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, Thành phố đối với các đối tượng chính sách, xã hội.

7. Giám sát công tác đầu tư công trên địa bàn quận.

8. Giám sát công tác cải cách hành chính; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

9. Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

B. NHỮNG NỘI DUNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 10/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về Đề án chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020.

2.  Giám sát công tác văn thư, lưu trữ, thống kê tại các cơ quan chuyên môn UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận.

3. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của một số đơn vị thuộc quận.

4. Giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy HĐND quận. Tổ chức phiên giải trình về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri.

 

 

5. Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

6. Giám sát công tác đầu tư công.

7. Giám sát việc thực hiện, sử dụng biên chế và phân công nhiệm vụ cho cán bộ các cơ quan hành chính thuộc quận.

8. Giám sát, tái giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

9. Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện hướng dẫn, sử dụng địa chỉ Email với các hộ dân trên địa bàn quận.

10. Giám sát tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trong việc kiểm sát giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân quận.

11. Giám sát công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn quận.

12.  Giám sát việc lập dữ liệu dân cư phục vụ cho công tác khám sức khỏe toàn dân và việc tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện của nhân dân trên địa bàn quận.

13. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND quận về việc Thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa phường, nhà sinh hoạt địa bàn dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020”.

14. Khảo sát việc thực hiện Đề án sữa học đường tại các trường trên địa bàn quận

15. Kiểm tra hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND các phường.

Ngoài các nội dung giám sát trọng tâm trên, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận căn cứ tình hình thực tế và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể.

                                                                  

                                      THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN TÂY HỒ