Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Ngày đăng 23/04/2019 | 11:23  | View count: 247

Ngày 18/3/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN).

   Để thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của quận đối với khu vực kinh tế này, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành thông tri số 26-TT/QUTH ngày 18/4/2019 theo đó yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân. Giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên. Chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

    Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hướng dẫn tổ chức Đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, các trường học, các cơ sở y tế ngoài khu vực nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân.

     Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, Đảng ủy các phường lãnh đạo UBND phường và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc khảo sát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp.

    Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn, Đảng ủy các phường nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công đảng ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

     Các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Đảng ủy các phường, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.

                                                                   Ban Tuyên giáo quận ủy