Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử
Ngày đăng 04/09/2019 | 14:50  | View count: 206

Năm 2019 được coi là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử.

         Trong đó, các cơ quan chính phủ, địa phương tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh...Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hoàn chỉnh được xem là khâu quan trọng trong chương trình cải cách hành chính làm nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử.

          * Cùng vào cuộc

          Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Khi xây dựng các hệ thống chính phủ điện tử Việt Nam cần tuân theo 4 nguyên tắc: Thứ nhất là tương thích liên thông, thứ hai là có khả năng mở rộng, thứ ba là không trùng lắp tránh lãng phí và cuối cùng là vấn đề đảm bảo an toàn an ninh.

          Mặt khác, khi xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các bộ ngành, địa phương cần đặt lên hàng đầu mục tiêu "sử dụng dịch vụ công một cách thuận lợi". Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các sở, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực thuận tiện hơn. Do đó, tất cả các dịch vụ công đều hướng đến việc phục vụ người dân, việc thiết kế dịch vụ công phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nội dung hiển thị phải dễ hiểu, dễ dùng, thuận tiện. 

          Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP, về một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2010, định hướng đến 2025, việc xây dựng Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử từng bước được hoàn thiện; tháo gỡ được cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin; các hệ thống thông tin quan trọng được nghiên cứu, xây dựng khẩn trương.

          Có 10/16 nhiệm vụ được giao đã cơ bản hoàn thành, trong đó một số hệ thống có ý nghĩa trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử đã được vận hành được như: Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, thiết lập hệ thống thông tin phục vụ họp, xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), một số nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được tiếp tục hoàn thiện…

          Đã có 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP. Các bộ, ngành, địa phương cũng đang nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh… Các bộ, ngành, địa phương đang triển khai nâng cấp hệ thống này, trong đó có một số đơn vị đã hoàn thành hoặc đang thử nghiệm như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh... 

          Bộ Công Thương là đơn vị có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 (của Bộ Thông tin và Truyền thông). Trong 5 tháng đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 672.800 bộ hồ sơ điện tử qua các cổng dịch vụ công trực tuyến (tương đương 99% tỷ lệ hồ sở xử lý);  kết nối 11 dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia.

          Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Hiện nay, tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên. Đã có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. 

          Theo báo cáo đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, năm 2018, Việt Nam xếp vị trí thứ 88/193 quốc gia, tăng 1 bậc so với năm 2017. Để đạt được kết quả này, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước. 

          Tại Thừa Thiên – Huế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc tại các cơ quan Nhà nước không chỉ giúp hiện đại hoá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã hình thành cơ bản các hệ thống thiết yếu phục vụ cho việc vận hành chính quyền điện tử, triển khai hệ thống phần mềm dùng chung, đặc biệt là hệ thống một cửa. 

          Tỉnh cũng chuyển đổi thành công mô hình phân tán qua mô hình tập trung về dịch vụ hành chính công. Thông qua đó, từ tỉnh đến xã đã triển khai được hệ thống thông tin dịch vụ công xuyên suốt, thống nhất, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công...

BBT