Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

UBND quận tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn năm 2019
Ngày đăng 08/11/2019 | 16:29  | View count: 146

Chiều ngày 07/11/2019, hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, UBND quận Tây Hồ đã tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2019.

       Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - PCT UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) quận Tây Hồ; các đồng chí Trưởng các Ban Đảng Quận ủy; Chánh Văn phòng Quận ủy; các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp thuộc quận; các đồng chí trưởng các phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản thuộc quận; lãnh đạo UBND các phường, công chức tư pháp - hộ tịch và tổ trưởng các tổ hòa giải phường, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

         Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành phần trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia dự thi. Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” đã nhận được sự quan tâm và vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị quận. Ban Tổ chức cuộc thi quận Tây Hồ luôn theo dõi sát sao việc dự thi của các đơn vị, tổng hợp bài dự thi, tiến độ tổ chức cuộc thi của các đơn vị. Sau khi kết thúc cuộc thi, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức cuộc thi của Thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi quận đã chọn 100 bài xuất sắc của các đơn vị gửi thi cấp Thành phố. Trong đó đối tượng dự thi từ 18 tuổi trở lên là 70 bài; đối tượng dự thi từ 12 đến dưới 18 tuổi là 30 bài.

        Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Quận đã trao 11 tập thể và 16 cá nhân đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến.

       Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Quận, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Tây Hồ đã chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Quận Tây Hồ. Đồng chí khẳng định “Ngày pháp luật” đã thực sự trở thành Sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, của Thành phố, trong đó có quận Tây Hồ. Tinh thần “Ngày pháp luật” đã được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội. Kết quả thực hiện Ngày pháp luật nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung đã có đóng góp quan trọng cho sự tôn vin Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quận. Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX), công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến, hình thức, nội dung ngày càng đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp nhận và được phổ biến sâu rộng tới nhân dân trên địa bàn quân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị:

       Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  với nội dung và hình thức phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận. Phát huy vai trò chủ động của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu, tổ chức các chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật.

       Thứ hai, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình của địa phương và nhóm đối tượng; lồng ghép các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật với thực hiện các Chương trình, Đề án; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án  nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

        Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, đặc biệt tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành để phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận. Đẩy mạnh và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát hơn nhu cầu của xã hội, của nhân dân trên địa bàn quận. Đặc biệt quan tâm phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở để họ thực sự là cánh tay nối dài của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy